Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Chính sách bảo mật của chúng tôi phải dễ đọc và dễ hiểu. Để đảm bảo điều này, trước tiên chúng tôi xin giải thích một số thuật ngữ được sử dụng.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu Cá nhân là tất cả thông tin về một thể nhân cụ thể hoặc có thể nhận dạng. Một thể nhân có thể nhận dạng được là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến một số nhận dạng như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều đặc điểm cụ thể về thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần, bản sắc kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân này.

NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG

Người bị ảnh hưởng là bất kỳ thể nhân nào đã được xác định hoặc có thể xác định danh tính có Dữ liệu Cá nhân được bộ điều khiển xử lý.

XỬ LÝ

Xử lý là bất kỳ quy trình hoặc tập hợp hoạt động nào được thực hiện trên Dữ liệu Cá nhân hoặc Dữ liệu Cá nhân, cho dù được tự động hóa, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy cập, tư vấn, sử dụng, truyền tải, phổ biến hoặc cung cấp theo cách khác, hướng dẫn hoặc kết hợp, hạn chế, xóa hoặc phá hủy.

HỒ SƠ

Lập hồ sơ là bất kỳ hình thức xử lý Dữ liệu Cá nhân tự động nào bao gồm việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân để đánh giá các khía cạnh nhất định của một người tự nhiên, để phân tích hoặc dự đoán các khía cạnh về hiệu suất công việc, tình hình kinh tế, sức khỏe, sở thích cá nhân, mối quan tâm, độ tin cậy, hành vi , vị trí hoặc chuyển động của người tự nhiên này.

TÍN DANH

Ẩn danh là quá trình xóa số nhận dạng cá nhân, cả trực tiếp và gián tiếp, có thể dẫn đến việc một cá nhân bị nhận dạng. Sau khi dữ liệu thực sự được ẩn danh và các cá nhân không còn có thể nhận dạng được nữa, dữ liệu sẽ không nằm trong phạm vi của GDPR.

BIỆN CHỨNG

Đặt tên giả là quá trình xử lý Dữ liệu Cá nhân theo cách mà Dữ liệu Cá nhân không còn có thể được chỉ định cho một người cụ thể mà không sử dụng thông tin bổ sung, với điều kiện là thông tin bổ sung đó được giữ riêng biệt và tuân theo các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân không được chỉ định cho một thể nhân cụ thể hoặc có thể nhận dạng.

ĐIỀU KHIỂN

Chịu trách nhiệm xử lý là thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác, một mình hoặc phối hợp với những người khác, xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân; trong trường hợp mục đích và phương tiện xử lý như vậy được xác định theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia Thành viên, thì người kiểm soát hoặc tiêu chí cụ thể để chỉ định họ có thể được xác định theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia Thành viên.

BỘ XỬ LÝ

Bộ xử lý là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan khác xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt cho bộ điều khiển.

NGƯỜI NHẬN

Người nhận là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan, đại lý hoặc tổ chức khác mà Dữ liệu Cá nhân được tiết lộ, cho dù đó có phải là bên thứ ba hay không. Tuy nhiên, các cơ quan có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân trong một cuộc điều tra cụ thể theo luật của Liên minh hoặc quốc gia sẽ không được coi là người thụ hưởng. Việc xử lý những dữ liệu này bởi các cơ quan này sẽ tuân theo các quy tắc bảo vệ dữ liệu hiện hành cho mục đích xử lý.

BÊN THỨ BA

Các bên thứ ba là thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan hoặc tổ chức không phải là chủ thể dữ liệu, bên kiểm soát, bên xử lý và những người được ủy quyền xử lý Dữ liệu Cá nhân dưới sự giám sát trực tiếp của bên kiểm soát hoặc bên xử lý.

BẰNG LÒNG

Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là bất kỳ sự trình bày miễn phí, cụ thể, được thông báo và rõ ràng nào về mong muốn của chủ thể dữ liệu, qua đó họ tuyên bố đồng ý với việc xử lý Dữ liệu cá nhân liên quan đến họ bằng một tuyên bố hoặc một lời khẳng định rõ ràng.

THÔNG TIN CHUNG VỀ VIỆC THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN

PHẠM VI XỬ LÝ

Amp Nova chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân trong chừng mực cần thiết để cung cấp một trang web hoạt động cũng như nội dung và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập một số loại Dữ liệu Cá nhân từ người dùng của mình, như được giải thích thêm bên dưới và chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân này cho các mục đích kinh doanh, thương mại và nghiên cứu khác nhau, bao gồm:

 • Liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, cho phép người dùng của chúng tôi thiết lập tài khoản của riêng họ và cung cấp cho họ các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của họ, đồng thời phân tích cách người dùng sử dụng Dịch vụ.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo luật hiện hành.
 • Phối hợp với các đối tác của chúng tôi; Và
 • Phối hợp với các đối tác của chúng tôi và để xử lý thông tin thanh toán liên quan đến việc mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng của mình thông tin rõ ràng về cách chúng tôi thu thập và tương tác với dữ liệu người dùng cũng như những quyền mà bạn có liên quan đến dữ liệu đó.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả thông tin được thu thập thông qua trang web, ứng dụng web của chúng tôi và các tính năng hoặc sản phẩm có liên quan có sẵn trong đó (Dịch vụ) và/hoặc bất kỳ dịch vụ, bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện nào có liên quan.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số Dữ liệu Cá nhân với các bên thứ ba, như được mô tả bên dưới.

Amp Nova không cố ý thu thập hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không cố đăng ký Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào về bạn cho chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ một đứa trẻ dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi có thể đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại sự riêng tư@nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời.com.

THÔNG TIN LÀM GÌ Bộ khuếch đại Nova SƯU TẦM?

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân trực tiếp từ bạn và tự động từ thiết bị và trình duyệt của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các danh mục nguồn này.

Liên quan đến Dịch vụ của Amp Nova, chúng tôi có được các loại Dữ liệu Cá nhân sau:

 • Tên, địa chỉ email, số điện thoại.
 • Thông tin nhân khẩu học, chẳng hạn như địa chỉ của bạn.
 • Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác, bao gồm thông tin về địa chỉ IP và trình duyệt của bạn khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi.
 • Dữ liệu định vị địa lý.
 • Thông tin thương mại, chẳng hạn như lịch sử mua hàng của bạn; Và
 • Thông tin liên quan đến chuyên môn, chẳng hạn như chức danh công việc, giáo dục và người sử dụng lao động.

Một số thông tin có thể được yêu cầu để đăng ký với chúng tôi hoặc để tận dụng một số tính năng của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu và cần có sự đồng ý rõ ràng của bạn trước khi xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào, nếu luật hiện hành yêu cầu làm như vậy.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tìm cách tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, có thể bao gồm dữ liệu định vị địa lý, thông tin cookie, nhận dạng thiết bị, địa chỉ IP, loại trình duyệt và/hoặc thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi và trang hoặc tính năng bạn yêu cầu.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ theo dõi hoặc thu thập dữ liệu tự động để thu thập một số thông tin nhất định về dữ liệu vị trí, nhật ký và dữ liệu liên lạc khác cũng như các tài nguyên mà bạn sử dụng (hoặc thông tin mà bạn truy xuất) trên Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin về máy tính của bạn hoặc thiết bị khác và kết nối internet, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn.  

Chúng tôi không tự động thu thập thông tin cá nhân, nhưng chúng tôi có thể liên kết thông tin này với thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập hoặc nhận được từ các nguồn bên thứ ba khác hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Thông tin chúng tôi tự động thu thập là dữ liệu thống kê và không bao gồm thông tin cá nhân, nhưng chúng tôi có thể duy trì thông tin đó hoặc liên kết thông tin đó với thông tin cá nhân để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn cho người dùng của chúng tôi.

Amp Nova không xử lý hoặc tìm cách thu thập các loại Dữ liệu Cá nhân đặc biệt tiết lộ quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, nguồn gốc dân tộc hoặc tư cách thành viên công đoàn và xử lý dữ liệu di truyền hoặc sinh trắc học cho mục đích nhận dạng duy nhất một cá nhân, dữ liệu sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến khuynh hướng tình dục.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng có thể sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về bạn để:

 • Vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp các tính năng của Amp NovaServices, để cung cấp các dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu, để trả lời các nhận xét và câu hỏi cũng như để cung cấp hỗ trợ cho người dùng, đồng thời xử lý và phân phối các mục và phần thưởng liên quan đến các chương trình khuyến mãi đôi khi có thể được cung cấp bởi Amp Nova.
 • Hiểu và phân tích xu hướng sử dụng cũng như sở thích của người dùng, để cải thiện các Dịch vụ của Amp Nova, để đánh giá và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời để phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới (bao gồm cả việc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân).
 • Liên hệ với bạn cho các mục đích hành chính, thông tin và tiếp thị. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc gửi thông tin liên lạc, bao gồm thông tin cập nhật về các chương trình khuyến mãi và sự kiện, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác cung cấp. Khi được yêu cầu theo luật hiện hành, chúng tôi có được sự đồng ý thích hợp để gửi cho bạn thông tin tiếp thị.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành và tiêu chuẩn ngành cũng như chính sách của chúng tôi.
 • Thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 • Quản lý các mối quan hệ nhà cung cấp và đối tác của chúng tôi.
 • Xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để xem xét bạn và đánh giá mức độ phù hợp của bạn với các cơ hội việc làm với Amp Nova.
 • Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi tự động thu thập khi bạn sử dụng một số Dịch vụ của Amp Nova để: (i) phân tích tùy chọn của bạn nhằm cá nhân hóa hoặc tùy chỉnh Dịch vụ của Amp Nova và cung cấp quảng cáo, nội dung và thông tin tùy chỉnh; (ii) theo dõi và phân tích hiệu quả của Dịch vụ Amp Nova và các hoạt động tiếp thị của bên thứ ba; và (iii) giám sát các chỉ số sử dụng trang web tổng hợp, chẳng hạn như tổng số khách truy cập và các trang đã xem.

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích trên khi:

 • Bạn đã đồng ý với việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình. Ví dụ: chúng tôi có thể tìm cách nhận được sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự của chúng tôi hoặc gửi cho bạn thông tin tiếp thị. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để giới thiệu Nội dung cho bạn mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm, dựa trên mô hình sử dụng của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nó để cải thiện Dịch vụ, nơi chúng tôi sử dụng dữ liệu về việc sử dụng tính năng để ưu tiên những gì cần phát triển và cải thiện hơn nữa.
 • Chúng tôi cần Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ do bạn yêu cầu hoặc để trả lời các câu hỏi của bạn.
 • Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Chúng tôi hoặc bên thứ ba có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, chẳng hạn như để đảm bảo và cải thiện tính an toàn, bảo mật và hiệu suất của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để ẩn danh Dữ liệu Cá nhân và tiến hành phân tích dữ liệu.

KIỂM SOÁT CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động và ứng dụng di động đều bao gồm tính năng hoặc cài đặt Không theo dõi (“DNT”) mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn quyền riêng tư của mình không cho phép theo dõi và thu thập dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn. Chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận dạng và triển khai tín hiệu DNT đã được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn không bị theo dõi trực tuyến của bạn. Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được áp dụng mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của Chính sách quyền riêng tư này.

TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Bạn phải là cá nhân đủ tuổi hợp pháp để sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn chưa đạt đến giới hạn độ tuổi, không sử dụng dịch vụ và không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn là cha mẹ của một đứa trẻ dưới giới hạn độ tuổi và bạn biết rằng con mình đã cung cấp Dữ liệu cá nhân của Amp Nova, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sự riêng tư@nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời.com. và kiên quyết thực hiện các quyền truy cập, chỉnh sửa, hủy bỏ và/hoặc phản đối của bạn.

Nếu bạn là cư dân ở California và dưới 18 tuổi và muốn xóa nội dung có sẵn công khai, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sự riêng tư@nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời.com.

CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC XỬ LÝ

Cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để xử lý Dữ liệu Cá nhân là:

 • Sự đồng ý của bạn. Theo như chúng tôi có được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, sự đồng ý đóng vai trò là cơ sở pháp lý. Bạn có thể xóa sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm điều này bằng cách liên hệ sự riêng tư@nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời.com.
 • Chúng tôi có nghĩa vụ hợp đồng. Việc thực hiện hợp đồng với Amp Novato mà chủ thể dữ liệu là một bên hoặc để xử lý các hoạt động cần thiết để thực hiện các hành động trước hợp đồng.
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Amp Novais phải tuân theo.
 • Để bảo vệ lợi ích sống còn của chủ thể dữ liệu hoặc của một thể nhân khác.
 • Quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được tiến hành vì lợi ích công cộng hoặc để thực thi thẩm quyền chính thức được trao cho Amp Nova với tư cách là người kiểm soát.
 • Vì mục đích của các lợi ích hợp pháp mà Amp Novaor theo đuổi bởi một bên thứ ba, trừ trường hợp các lợi ích đó bị chi phối bởi các quyền và tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu yêu cầu bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, đặc biệt trong trường hợp chủ thể dữ liệu là trẻ em.

Amp Nova có thể liên lạc với bạn nếu bạn đã cung cấp phương tiện để làm như vậy và được sự đồng ý rõ ràng của bạn. Điều này bao gồm các ưu đãi qua email quảng cáo thay mặt cho các doanh nghiệp khác hoặc gửi email cho bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn không muốn nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, vui lòng cho biết tùy chọn của bạn bằng cách sử dụng chức năng “Hủy đăng ký” ở cuối email của chúng tôi hoặc bằng cách gửi yêu cầu hủy đăng ký tới sự riêng tư@nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời.com.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi được mô tả trong Chính sách này hoặc khi chúng tôi tiết lộ cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin.

Amp Nova không cho thuê hay bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn từ bất kỳ danh mục nào chúng tôi thu thập với các bên thứ ba như được mô tả bên dưới. Nếu chúng tôi sử dụng bộ xử lý bên thứ ba, thì Amp Nova sẽ tìm cách đảm bảo các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp tồn tại ở bộ xử lý bên thứ ba đó để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Trong phạm vi bất kỳ tính năng hoặc trang web được liên kết nào mà bạn truy cập không thuộc sở hữu hoặc điều hành của Amp Nova, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, cách sử dụng hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web này.

Amp Nova có thể ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn và cung cấp thông tin không thể nhận dạng cá nhân cho các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin sử dụng Dịch vụ cho các đối tác của mình, những người có thể sử dụng thông tin đó để hiểu tần suất và cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để họ cũng có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tối ưu. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ tiết lộ thông tin cho đối tác theo cách có thể nhận dạng cá nhân bạn với tư cách là một cá nhân.

DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG

Trong một số trường hợp nhất định, các doanh nghiệp hoặc trang web của bên thứ ba mà chúng tôi liên kết có thể bán hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ (một mình hoặc cùng với chúng tôi). Bạn có thể nhận ra khi một doanh nghiệp liên kết được liên kết với một giao dịch hoặc dịch vụ như vậy và chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với doanh nghiệp liên kết đó trong phạm vi liên quan đến giao dịch hoặc dịch vụ đó.

ĐẠI DIỆN HỢP ĐỒNG

Chúng tôi có thể thuê các công ty và người khác thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ và cần chia sẻ thông tin của bạn với họ. Bao gồm các:

 • Các tổ chức bên thứ ba thay mặt chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân cho CNTT, quản trị hệ thống và lưu trữ, xử lý thanh toán, tiếp thị, nghiên cứu, phân tích, hỗ trợ khách hàng, nâng cao dữ liệu.
 • Nhà tài trợ hoặc người quản lý sự kiện của các sự kiện mà bạn đăng ký; Và
 • Cố vấn cung cấp các dịch vụ tư vấn, pháp lý, bảo hiểm, tài chính và kế toán.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với các đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác phân phối có thể môi giới Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

CHUYỂN GIAO DOANH NGHIỆP

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu của mình khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong trường hợp chuyển giao như vậy, vui lòng thực hiện bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản tới sự riêng tư@nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời.com.

NGHĨA VỤ PHÁP LÝ

Amp Nova có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy để tuân thủ luật hiện hành, yêu cầu của chính phủ, thủ tục tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý, chẳng hạn như để đáp ứng lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa (bao gồm cả việc đáp lại các cơ quan công quyền để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật).

CHUYỂN KHOẢN QUỐC TẾ

Amp Nova có thể chuyển hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn cho người nhận ở các quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn. Các quốc gia này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia mà bạn đã cung cấp thông tin ban đầu. Khi chúng tôi chuyển giao hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) hoặc ở Vương quốc Anh, thì chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành để cung cấp các biện pháp bảo vệ đầy đủ cho việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn đến các quốc gia – không phải là quốc gia nơi bạn sinh sống – đó là không được Ủy ban Châu Âu và Chính phủ Vương quốc Anh xem xét để cung cấp mức bảo vệ quyền riêng tư tương đương với mức áp dụng ở EEA và Vương quốc Anh. Chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân đến các quốc gia đã ban hành quyết định về tính thỏa đáng, sử dụng các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng để chuyển Thông tin Cá nhân, chẳng hạn như các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn hoặc thu thập sự đồng ý của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại sự riêng tư@nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời.com để có được một bản sao về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi sử dụng để chuyển Thông tin cá nhân ra bên ngoài EEA và Vương quốc Anh.

BẢO VỆ

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân khỏi bị phá hủy vô tình hoặc trái pháp luật, mất mát do vô tình, thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, lạm dụng và bất kỳ hình thức xử lý Dữ liệu Cá nhân bất hợp pháp nào khác mà chúng tôi sở hữu.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân về bạn đối với những nhân viên cần biết thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và do đó chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ không bị truy cập, xem, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc tổ chức nào của chúng tôi. theo các yêu cầu theo luật hiện hành để đảm bảo hoặc cam kết bảo mật thông tin.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Chúng tôi lưu giữ thông tin nếu thông tin đó cần thiết và phù hợp với hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các biện pháp để xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc giữ nó ở dạng không cho phép nhận dạng bạn khi thông tin này không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi xử lý hoặc khi bạn yêu cầu xóa chúng trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. giữ thông tin trong thời gian dài hơn. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu đó, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của Dữ liệu Cá nhân, nguy cơ gây hại tiềm tàng do việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép Dữ liệu Cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân từ các tài khoản đã đóng để tuân thủ luật pháp, ngăn chặn gian lận, thu bất kỳ khoản phí nào còn nợ, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ mọi cuộc điều tra và thực thi Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác.

Khi chúng tôi không còn cần Dữ liệu Cá nhân của bạn nữa, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy dữ liệu đó một cách an toàn. Chúng tôi cũng sẽ xem xét liệu và bằng cách nào chúng tôi có thể giảm thiểu Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi sử dụng theo thời gian và liệu chúng tôi có thể ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn để dữ liệu đó không còn được liên kết với bạn hoặc nhận dạng bạn hay không, trong trường hợp đó chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó mà không cần thông báo thêm cho bạn.

QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Trong cài đặt trên tài khoản của mình, bạn có thể truy cập và trong một số trường hợp, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin bạn đã cung cấp, bao gồm tên, mật khẩu và địa chỉ email của bạn.

Theo luật bảo vệ dữ liệu, bạn cũng có các quyền bao gồm:

 • Quyền truy cập của bạn – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp các bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 • Quyền cải chính của bạn – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cải chính thông tin mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn thành thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.
 • Quyền xóa của bạn – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền hạn chế xử lý của bạn – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin của bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền phản đối việc xử lý của bạn – Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền của bạn đối với tính di động của dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cho một tổ chức khác hoặc cho bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào để thực hiện các quyền của mình.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sự riêng tư@nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời.com

Không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục hành chính hoặc tư pháp nào khác, bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm đến chúng tôi trước với các vấn đề về quyền riêng tư để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Nếu bạn chọn chuyển trực tiếp sang quyền riêng tư, bạn có thể gửi email đến địa chỉ email: sự riêng tư@nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời.com.

VIÊN BẢO VỆ DỮ LIỆU

Amp Nova đã chỉ định một Nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO) để quản lý mọi yêu cầu dữ liệu và giám sát mọi vấn đề về dữ liệu hoặc vi phạm dữ liệu.

Nếu bạn cần thêm thông tin liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ thông tin nào khác, bạn nên tham khảo DPO qua thư từ hoặc email. DPO sẽ trả lời truy vấn sớm nhất có thể.

Amp Nova, – Nhân viên bảo vệ dữ liệu


Thâm Quyến Trung Quốc
(+86) 13723630545
e-mail: sự riêng tư@nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời.com

THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH NÀY

Chúng tôi không ngừng cố gắng cải thiện Dịch vụ của mình và để theo đuổi mục tiêu đó, chúng tôi có thể phải sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này cho phù hợp, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi bằng cách cập nhật trang web Chính sách quyền riêng tư và theo yêu cầu khác của pháp luật. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư đã được đăng, chúng tôi có thể yêu cầu và yêu cầu bạn đồng ý với những thay đổi đó.

CHÍNH SÁCH BÁNH QUY

COOKIES LÀ GÌ?

WEB-Browser-COOKIES.

Cookie trình duyệt web là một tệp văn bản nhỏ được gửi từ một trang web đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, nơi cookie được trình duyệt web của bạn lưu trữ. Cookie trình duyệt web có thể lưu trữ thông tin như địa chỉ IP hoặc số nhận dạng khác, loại trình duyệt của bạn và thông tin về nội dung bạn hiển thị và tương tác trên các dịch vụ kỹ thuật số. Bằng cách lưu trữ thông tin như vậy, cookie của trình duyệt web có thể lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn cho các dịch vụ trực tuyến và phân tích cách bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

CÔNG NGHỆ THEO DÕI: WEB BEACONS / GIFS, PIXELS, PAGE TAGS, SCRIPT.

Email và ứng dụng di động có thể chứa các tệp hình ảnh nhỏ, trong suốt hoặc các dòng mã để ghi lại cách bạn tương tác với chúng. Thông tin này được sử dụng để giúp các nhà xuất bản trang web và ứng dụng phân tích và cải thiện dịch vụ của họ tốt hơn.

SỬ DỤNG COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tìm cách tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, có thể bao gồm dữ liệu định vị địa lý, thông tin cookie, nhận dạng thiết bị, địa chỉ IP, loại trình duyệt và/hoặc thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi và trang hoặc tính năng bạn yêu cầu.

Trang web Amp Nova hoạt động với một số loại cookie. Cookie cực kỳ cần thiết là loại cookie được trang web sử dụng để hoạt động bình thường, nếu không có cookie thì trang web sẽ không hoạt động. Loại cookie này không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn và không theo dõi thói quen duyệt web của bạn. Cookie hiệu suất là cookie được sử dụng riêng để thu thập dữ liệu về cách khách truy cập sử dụng trang web để đo lường hiệu suất của trang web. Cookie nhắm mục tiêu thu thập thông tin người dùng và sử dụng thông tin đó để xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng, sau đó hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa cho người dùng cụ thể đó. Cookie chức năng là cookie giúp nâng cao hiệu suất và chức năng của trang web.

Các cookie thiết yếu như cookie thống kê và cookie chức năng kích hoạt các tính năng trên trang web của Amp Nova, đây là điều kiện tiên quyết để sử dụng trang web để chúng có thể được sử dụng như dự định và do đó không bắt buộc phải đồng ý với việc sử dụng chúng nhưng dựa trên Amp Nova´ lợi ích hợp pháp của s. Cookie thiết yếu thường là cookie phiên của bên thứ nhất được Amp Nova độc quyền sử dụng.

Cookie phiên bị xóa khi người dùng rời khỏi trang web. Tuy nhiên, cookie liên tục được lưu trên máy tính hoặc thiết bị của người dùng và ghi nhớ các hành động hoặc lựa chọn của bạn trên trang web của Amp Nova.

COOKIE CỦA BÊN ĐẦU TIÊN

Không phải là điều kiện tiên quyết để sử dụng trang web của Amp Nova. Tuy nhiên, chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng và chức năng của các trang web khi chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, ví dụ như bằng các biểu mẫu và biểu mẫu được điền sẵn và các cài đặt ghi nhớ. Cookie của bên thứ nhất chỉ gửi thông tin về bạn đến Amp Nova khi yêu cầu bạn đồng ý sử dụng thông tin đó.

Khi truy cập trang web của chúng tôi, người dùng được thông báo về việc sử dụng cookie cho mục đích phân tích và nhận được sự đồng ý của họ đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân được sử dụng trong bối cảnh này. Mục đích của việc sử dụng cookie cần thiết về mặt kỹ thuật là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các trang web cho người dùng. Một số tính năng của trang web của chúng tôi không thể được cung cấp nếu không sử dụng cookie. Việc sử dụng cookie phân tích nhằm mục đích cải thiện chất lượng trang web của chúng tôi và nội dung của nó. Thông qua cookie phân tích, chúng tôi tìm hiểu cách trang web được sử dụng và vì vậy chúng tôi có thể liên tục tối ưu hóa ưu đãi của mình.

COOKIE CỦA BÊN THỨ BA

là do các dịch vụ mà Amp Nova đã mua từ bên thứ ba, chẳng hạn như cookie phân tích và quảng cáo. Bằng cách đó, Amp Nova có thể điều chỉnh các trang web theo nhu cầu của người dùng tốt hơn, phân tích tốt hơn việc sử dụng các trang web cũng như tạo nội dung tiếp thị và quảng cáo phù hợp với các đối tượng cụ thể. Ví dụ: bằng cách xem:

 • Số lượng khách, số lượt khách ghé thăm, ngày và thời gian ghé thăm
 • Những trang nào trong các trang web được xem và tần suất
 • Loại tệp được tải xuống từ các trang web
 • Loại thiết bị, hệ điều hành hoặc trình duyệt nào được sử dụng để xem
 • Những từ khóa từ công cụ tìm kiếm đề cập đến các trang web
 • Cookie của bên thứ ba gửi thông tin về bạn đến các trang web của bên thứ ba khác như Google, YouTube hoặc Facebook. Các bên thứ ba này cũng có thể đặt cookie trong trình duyệt web của bạn và theo cách này truy cập thông tin về các lần bạn truy cập trang web của Amp Nova và nội dung bạn muốn xem.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để giới thiệu Nội dung cho bạn mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm, dựa trên mô hình sử dụng của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nó để cải thiện Dịch vụ, nơi chúng tôi sử dụng dữ liệu về việc sử dụng tính năng để ưu tiên những gì cần phát triển và cải thiện hơn nữa.

THỜI GIAN LƯU TRỮ, ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

Cookies được lưu trữ trên máy tính của người dùng và được chúng tôi truyền đi. Do đó, với tư cách là người dùng, bạn có toàn quyền kiểm soát việc sử dụng cookie. Bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt internet của mình, bạn có thể tắt hoặc hạn chế việc truyền cookie. Cookie đã lưu có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Điều này cũng có thể được thực hiện tự động. Nếu cookie bị tắt cho trang web của chúng tôi, có thể không sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng của trang web.

Xin lưu ý rằng bạn có thể thay đổi tùy chọn trên trình duyệt hoặc thiết bị của mình để ngăn chặn hoặc hạn chế việc thiết bị của bạn chấp nhận cookie, nhưng điều này có thể ngăn bạn tận dụng một số tính năng của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bên thứ ba đó cũng có thể truyền cookie cho bạn.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không bao gồm việc sử dụng cookie trên các trang web do bên thứ ba điều hành và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ quyền riêng tư của họ. Xin lưu ý rằng các cookie do bên thứ ba đặt có thể tiếp tục theo dõi các hoạt động trực tuyến của bạn ngay cả sau khi bạn đã rời khỏi Dịch vụ của chúng tôi.

Ngày có hiệu lực: 11 tháng 11 năm 2022